Regulamin strony i warsztatów kulinarnych GastrotesterI. Postanowienie ogólne.

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad organizacji i warunków uczestnictwa w warsztatach kulinarnych organizowanych przez Gastrotester Paweł Magiera.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z usług świadczonych przez organizatora.
 3. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  • organizator - Gastrotester Paweł Magiera z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ulicy Aleksandra Gierymskiego 60/9, numer NIP: 9691556330, numer REGON: 367455160;
  • usługa - warsztaty kulinarne organizowane przez organizatora;
  • uczestnik - konsument lub przedsiębiorca, który korzysta z usługi oferowanej przez organizatora;
  • umowa - umowa zawierana pomiędzy organizatorem a uczestnikiem, na mocy której uczestnik nabywa prawo do udziału w warsztatach kulinarnych;
  • osoba fizyczna zawierająca z organizatorem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
  • strona internetowa - serwis internetowy organizatora dostępny pod adresem: www.gastrotester.pl
 4. Uczestnik który zdecyduje się na skorzystanie i udział w warsztatach, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na potrzeby realizacji warsztatów kulinarnych oraz w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży, jak również na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych przez organizatora. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

II. Informacje ogólne o warsztatach.

 1. Warsztaty kulinarne organizowane są dla osób dorosłych lub osób nieletnich wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Za osoby nieletnie biorące udział w warsztatach odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
 2. Warsztaty odbywają się w miejscu wskazanym przez organizatora na stronie internetowej www.gastrotester.pl przy opisie poszczególnych warsztatów.
 3. Terminy, tematy i koszt Warsztatów publikowane są każdorazowo na stronie www.gastrotester.pl
 4. Uczestnik zgłaszając udział w warsztatach akceptuje zaprezentowane na stronie www.gastrotester.pl szczegóły dotyczące warsztatów.
 5. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i określana przez Organizatora.
 6. Czas trwania warsztatów określa Organizator i informuje o nim przy opisie danych warsztatów. Biorąc pod uwagę różny poziom umiejętności Uczestników, Organizator, po uzyskaniu zgody Uczestników, zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia warsztatów, żeby Uczestnicy mogli wykonać zaplanowane potrawy. Na prośbę Uczestników, prowadzący może też skrócić warsztaty, bądź zmienić ich program.
 7. Warsztaty mają charakter praktycznej nauki. Organizator zapewnia uczestnikom przekazanie przez prowadzącego wiedzy dotyczącej przygotowywanych potraw i praktyczne przećwiczenie przygotowywania wybranych potraw. Organizator nie odpowiada za to, w jakim stopniu wiedza i umiejętności zostaną przyswojone przez uczestników.
 8. Warsztaty odbywają się w języku polskim, chyba że w opisie danych warsztatów umieszczonym na stronie internetowej znajduje się informacja, że warsztaty odbywają się w innym języku.
 9. Organizator informuje, że do przygotowania wszystkich potraw podczas prowadzenia warsztatów wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. orzechy, migdały, ryby itd.). Każdy Uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę. W przypadku uczestniczenia w warsztatach, Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować się z kucharzem prowadzącym warsztaty. Organizator zastrzega, że podawany w opisie warsztatów program (lista potraw) nie zawiera szczegółowego opisu składników wykorzystywanych do przygotowania tych potraw. Tego typu informacje Uczestnik może uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem kontakt@gastrotester.pl
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach i administrowanych przez siebie mediach elektronicznych, a Uczestnik wyraża na to zgodę bez żadnych roszczeń.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw, które są przygotowywane na warsztatach, o ile nie zmienia to charakteru warsztatów ani ich zakresu.
 12. Warsztaty mogą być prowadzone przez jedną, dwie lub więcej osób.

III. Nabycie usługi i sposób płatności.

 1. Uczestnik kupując udział w warsztatach akceptuje szczegóły dotyczące warsztatów zaprezentowane na stronie internetowej.
 2. Zgłoszenie do udziału w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez uczestnika niniejszego regulaminu. Kupując miejsce/miejsca na warsztatach uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu.
 3. Uczestnik kupuje miejsce/miejsca na warsztatach przez wybranie tematu i daty warsztatów, wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie internetowej oraz wniesienie opłaty zgodnie ze wskazaną ceną danych warsztatów.
 4. Brak wpłaty kwoty w wymaganym terminie stanowi domniemanie, że Uczestnik zrezygnował z udziału w warsztatach.
 5. W przypadku sprzedaży na odległość płatności odbywają się za pośrednictwem przelewu bankowego
 6. Uczestnik, który dokonał zakupu warsztatów jest informowany o przyjęciu zapisu na warsztaty informacją mailową przez organizatora oraz o przyjęciu płatności.
 7. Organizator nie odpowiada za błędy uczestnika powstałe podczas dokonywania płatności wskutek niezastosowania się przez uczestnika do instrukcji dokonywania płatności za pośrednictwem przelewu bankowego.
 8. Cena warsztatów jest określana przez organizatora i podawana do wiadomości przy opisie danych warsztatów na stronie internetowej.
 9. Organizator ma prawo stosować rabaty od ceny podanej przy danych warsztatach.
 10. Opłata wniesiona przez uczestnika oznacza wykupienie miejsca na wybranych warsztatach kulinarnych i obejmuje:
  • zajęcia grupowe z prowadzącym;
  • wszystkie artykuły spożywcze niezbędne do uczestnictwa w warsztatach;
  • korzystanie ze wszystkich sprzętów kuchennych niezbędnych do uczestnictwa w warsztatach;
  • udostępnienie fartucha kuchennego na czas zajęć;

IV. Zasady uczestnictwa w warsztatach.

 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas warsztatów podstawowych zasad higieny.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego warsztat oraz zasad bhp obowiązujących na terenie obiektu, w którym prowadzone są warsztaty.
 3. Uczestnik zobowiązany jest poinformować organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych (np. żółtaczka), których jest świadom, oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas warsztatów, w których bierze udział. Poinformowanie organizatora nie zwalnia uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.
 4. Organizator informuje, że do przygotowania potraw na warsztatach wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. orzechy, migdały, ryby itd.). Każdy uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę. W przypadku uczestniczenia w warsztatach, uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować się z kucharzem prowadzącym warsztaty. Organizator zastrzega, że podawany w opisie warsztatów program (lista potraw) nie zawiera szczegółowego opisu składników wykorzystywanych do przygotowania tych potraw. Tego typu informacje uczestnik może uzyskać kontaktując się z organizatorem pod adresem kontakt@gastrotester.pl
 5. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 6. Uczestnik odpowiada za szkody urządzeń/sprzętu/mienia wyrządzone podczas warsztatów, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 7. Uczestnik nie może korzystać podczas warsztatów z własnych produktów spożywczych lub napojów, chyba że organizator wyrazi na to zgodę.

V. Zasady rezygnacji, odwołanie warsztatów, odstąpienie od umowy.

 1. Usługa ma charakter usługi gastronomicznej i rozrywkowej, a tym samym uczestnikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta.
 2. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika rezygnacji z udziału w warsztatach, jednak nie później niż 7 (siedem) dni przed terminem warsztatów, organizator zwraca uczestnikowi całą uiszczoną przez niego opłatę w ciągu 7 dni roboczych od dnia poinformowania organizatora o rezygnacji.
 3. Rezygnację z uczestnictwa w warsztatach należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@gastrotester.pl
 4. W przypadku nieobecności uczestnika na warsztatach bez uprzedniego zgłoszenia rezygnacji lub w przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w warsztatach po terminie określonym w pkt 2, tj. na mniej niż 7 dni przed terminem warsztatów, wpłata nie podlega zwrotowi.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w każdej chwili, z powodu nie zebrania się minimalnej, określonej przy opisie warsztatów liczby uczestników lub z przyczyn od niego niezależnych. Odwołując dane warsztaty organizator może zaproponować uczestnikowi inny termin warsztatów o tej samej, bądź innej tematyce. W przypadku braku zgody uczestnika na zmianę, organizator dokonuje zwrotu uczestnikowi wniesionej przez niego opłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia poinformowania go przez uczestnika o braku zgody na zmianę.
 6. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować organizatora drogą e-mailową, na adres kontakt@gastrotester.pl, najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego regulaminu.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej każdorazowo przed dokonaniem zakupu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy uczestników, którzy wykupili warsztaty i zaakceptowali regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.
 3. Niniejszy regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień uczestnika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentowi określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, skarg lub zastrzeżeń dotyczących oferowanej usługi, uczestnicy mają możliwość skontaktowania się z organizatorem w następujący sposób:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@gastrotester.pl
  • telefonicznie pod numerem: 512 997 931